Política de privacitat i avís legal

ISIDRO RUIZ BARROSO, SL. (d’ara endavant ASSESSORIA RUIZ) informa els usuaris que compleix amb la vigent normativa de protecció de dades, i amb caràcter especial, amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de Desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, la Llei 34/2002. D’acord amb el que es disposa en la normativa vigent, ASSESSORIA RUIZ només recull les dades estrictament necessàries per a oferir els serveis derivats de la seva activitat i altres prestacions, serveis i activitats atribuïdes per la Llei.

CONFIDENCIALITAT
Totes les dades proporcionades mitjançant correu electrònic o formularis electrònics seran tractats segons la normativa vigent sobre protecció de dades personals, i en tot cas tindran el caràcter de confidencial per al personal de ASSESSORIA RUIZ que gestioni aquesta información

VOLUNTARIETAT
S’informa els Usuaris de la website, que les respostes a les preguntes plantejades en els formularis de recollida de dades contingudes en la present website tenen caràcter voluntari, si bé la negativa a facilitar-los dades sol·licitades pot comportar la impossibilitat d’accés als serveis que ho requereixin. Mitjançant la implementació dels formularis inclosos en els diferents websites, relatius a serveis prestats per ASSESSORIZ RUIZ els usuaris accepten la inclusió i tractament de les dades que proporcionin en un fitxer de dades de caràcter personal, del qual és titular ASSESSORIA RUIZ podent-se exercir els drets pertinents.

INFORMACIÓ A l’USUARI SOBRE ELS DRETS DE RECTIFICACIÓ, ACCÉS, OPOSICIÓ I CANCEL·LACIÓ DE LES SEVES DADES
Els usuaris podran exercitar, respecte de les dades recaptades en la forma descrita en el punt anterior, els drets reconeguts en la Llei orgànica 15/1999, i en particular els drets d’accés, rectificació, oposició i/o cancel·lació de dades. Els drets referits en el paràgraf precedent, podran exercitar-se per cada usuari mitjana mitjançant sol·licitud escrita i signada, acompanyada de fotocòpia de DNI o Passaport, dirigida a la següent adreça

Isidro Ruiz Barroso SL (A la atención del Responsable de Seguridad) Rb. Pompeu Fabra, 41 local 08100 MOLLET (BARCELONA)

Així mateix, si un Usuari no desitja rebre informació via correu electrònic o qualsevol altre mitjà, podrà comunicar-el per qualsevol mitjà que quedi constància de la seva recepció a ASSESSORIZ RUIZ en l’adreça indicada

INFORMACIÓ SOBRE LES DADES QUE ES CONSERVEN, DURANT QUANT TEMPS I QUE FINALITAT DADES QUE ES CONSERVEN
Exclusivament dades de contacte (caràcter bàsic), com són el nom, cognom i email. Aquesta informació és rebuda per ASSESSORIA RUIZ i mai és venuda, cedida o arrendada a altres empreses, exceptuant el cas lògic per a la prestació del servei. ASSESSORIZ RUIZ és responsable d’aquests fitxers de dades de caràcter personal, creats per i per a ASSESSORIZ RUIZ amb les finalitats de realitzar el manteniment i gestió de la relació amb els i usuaris, informació i distribució dels productes de l’organització, així com la realització d’activitats diverses.

Així mateix, l’informem que la informació de les bases de dades podrà ser usada per a la identificació dels usuaris i per a la realització d’estudis estadístics dels usuaris registrats. Durant el procés de recollida de dades, i sempre que se sol·licitin dades, els usuaris seran informats del caràcter obligatori o voluntari de la recollida de dades i, en cas que no es dedueixi implícitament del formulari electrònic en qüestió, de la necessitat d’implementació dels mateixos per a l’accés dels Usuaris a determinats continguts facilitats en la website. Si escau, se sol·licitarà als Usuaris el seu consentiment perquè ASSESSORIZ RUIZ pugui fer ús de les seves dades a fi de remetre-li informació relativa a l’entitat, a les activitats que desenvolupa o a altres temes relacionats.

Així mateix, i tret que s’hagi informat l’usuari de la possible existència de cessions de les seves dades a tercers, i amb el seu consentiment, en cap cas, excepte els casos emparats per la legislació vigent, cap tercer aliè a ASSESSORIZ RUIZ tindrà accés, sense el consentiment exprés dels Usuaris, a les seves dades personals i/o de navegació.